Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuity

Sobota, 26.5.2018
Desátý ročník Noci kostelů 25. května provázel biblický verš „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ (1 Par 9,27). Byla to nabídka pro širokou veřejnost navštívit kostely a modlitebny a poznat jejich kulturní hodnotu, také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. První Noc kostelů proběhla ve Vídni v roce 2005, odkud se spontánně rozšířila po celém Rakousku a přenesla se i do naší země, na Slovensko, do Estonska a do Švýcarska.


Jezuité připravili program v kostelích v Praze, Brně, Olomouci, na Velehradě a v Markvarticích u Děčína.

Kostel svatého Ignáce v Praze
Večerní program zahájil koncert klasické hudby. Zpěv Alžběty Korčákové doprovázel na varhany Adam Němec. Dvakrát zazněla přednáška Evy Doležalové z Historického ústavu Akademie věd o českých světcích s názvem „České nebe“. Vysvětlila, koho řadíme mezi české svaté, jak žili a jak je můžeme poznat, když vidíme jejich obrazy či sochy. Pro děti byl připravený velký polystyrenový kostel. Vyplatilo se do jeho zhotovení investovat, protože radostné výkřiky dětí se ozývaly až do pozdních hodin, a navíc bude tento maxi-model dále využíván. Děti se dověděly, proč se kostel staví, co v něm je, a vyrobily si papírový model kostela. Čekala je tři stanoviště se zajímavými úkoly. Také dospělí se formou komentované prohlídky kostela s důrazem na české světce seznamovali se smyslem tohoto prostoru a jeho vybavením. Varhaník Emanuel Vittek zavedl zájemce na kůr a představil jim varhany. Otec Pavel Bačo žehnal přinesené předměty a vysvětloval, co žehnání znamená a co přináší. Byla připravena výstava předmětů, které se při liturgii používají. Po celou dobu byli k dispozici kněží i laici, kteří zájemce uváděli do modlitby, odpovídali na otázky, zprostředkovali svátost smíření.

Kostel svatého Štěpána v Praze
Až do půlnoci se střídaly prohlídky kostela včetně varhanního kůru a navození meditace prostřednictvím hudby a slova.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně
Brněnští jezuité zorganizovali putování po stopách Svatotomské madony (Palladia města Brna), spojené se soutěží pro všechny generace. V oratoři Barunka bylo možné shlédnout pohádku Šíleně smutná princezna. V podání brněnských vysokoškoláků byla opravdu veselá. Ve zcela jiném tónu zazněla v Aule ctihodného Martina Středy přednáška Věry Sosnarové. Autorka knihy Krvavé jahody líčila svůj těžký osud a roky strávené v komunistickém ruském gulagu. Mladí lidé ze společenství Živé kameny poskytovali zájemcům komentovanou prohlídku kostela. Nové koncertní varhany představil katedrální varhaník Petr Kolař. Zpívanou modlitbu chval provázela schola SCHOK Šitbořice. Po celý večer byly vystaveny ornáty z depozitáře kostela a byl přístup do krypty ke hrobu ctihodného Martina Středy.

Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci
Po úvodním slově zazněl koncert chrámového sboru Salve z díla světových mistrů. Zájemci si mohli prohlédnout barokní kůr a historické varhany. Opakovala se zkušenost, že hudba je přitažlivá, vtahuje do atmosféry, upoutává více než mluvené slovo. A možnost vidět zblízka varhany, případně je moci vyzkoušet, byla velmi lákavá. Nechyběla komentovaná prohlídka kostela s historickými souvislostmi a vysvětlením výzdoby.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě
Po mši svaté přizpůsobené dětem a doprovázené dětskou scholou s kytarami následovala pro rodiny s dětmi netradiční prohlídka baziliky s kostelní myškou. Organizovanou prohlídku varhan o něco později doplnil varhanní koncert Jakuba Macka. Další hudební produkcí byl zpěv komorního sboru z Uherského Hradiště. Bratr Václav Dlapka přiblížil návštěvníkům oltářní obrazy a barokního malíře jezuitu Ignáce Raaba. V sakristii byly vystaveny liturgické předměty. Byl zpřístupněn kostelík Zjevení Páně (Cyrilka) s výstavou Volím si Sofii.

Kostel svatého Martina v Markvarticích u Děčína
Návštěvníkům se nabízela komentovaná prohlídka kostela a historické fotografie.


Zdroj: Noc kostelů. Tiskové středisko ČBK.
Foto: Ivan Dobrovolský.
Fotografie z příprav v Praze naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.12.2018 Adventní koncerty a dobročinnost
24.11.2018 Jen se dívám, jak to všechno Pán dělá
1.8.2018 Jezuité oslavili svého zakladatele svatého Ignáce z Loyoly
22.6.2018 Novicové pěti provincií se setkali v polské Gdyni
15.6.2018 Ze života jezuitských komunitNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil