Články / Dokumenty Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

P. Adolf Kajpr SJ o očistci

Pátek, 2.11.2018
Část promluvy z 23. října 1949

Alena Rousová

V tomto období na přelomu října a listopadu, které často nazýváme „dušičkovým“, se můžeme inspirovat myšlenkami jezuity P. Adolfa Kajpra.


A tak co je to očistec? Stav lidské duše, která životní volbu vykonala sice správně, která ve volbě mezi Bohem a světem, mezi Bohem a sebou se přimkla k Bohu, u níž však toto přimknutí je jakési chabé, takže je třeba jakéhosi procesu tříbení, a teprve na jeho konci platí i o takové duši slova blahoslavenství: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ Je třeba si neustále připomínat jednu věc: vnitřní hodnotu našich skutků.

Očistec není ani tak trestem, jako léčením, organickým vytvářením duše k soužití s nekonečně dokonalým a svatým Bohem. Všechno záleží na našem vnitřním stavu, na tom, jak to vypadá v našem nitru. A v něm se nic nemění mechanicky, bez nás. K dobrému se v něm může něco měnit jen naší láskou. Duše v očistci je tedy duše, která poznala jasně Boha a uznala jeho nevýslovnou dobrotu a krásu. Je to však duše přece jenom hříšná. Minulé hříchy zanechaly v ní následky jakéhosi ochromení, vzaly jí schopnost intensivně reagovat tváří v tvář Božímu dobru, t. j. vrhnout se takřka jediným vzmachem do náruče Boží, úplně. Taková duše obyčejně příliš přilnula k světu, pozbyla vnímavosti pro duchovní věci, a proto se ve svém novém stavu cítí velmi nesvá a osamocená. Vidí, že jenom v Bohu je všechno, uznává to, je však jako rekonvalescent, jenž má v sobě ještě příliš mnoho chorobného, než aby byl schopen rázného jednání.

Zde se ukazuje, jak mohou živí lidé, pozemšťané, pomáhat těmto duším. Jsou to lidské duše. Každá lidská duše však může dojít k Bohu jen skrze Krista. Ale Pán Ježíš dokonává svou spásu světa jen skrze nás, lidi. On žije v nás a dává účinnost našim dobrým skutkům, způsobuje ono veliké tajemství, že naše skutky jsou plně a pravdivě naše skutky, a mají přitom božskou účinnost Kristových skutků. Myslíme-li tedy s bratrským soucitem na ty, kteří nás předešli a kteří procházejí oním tříbicím procesem očistcovým, ukazuje jim všemohoucí a vševědoucí Bůh tuto naši účast, která jim způsobuje útěchu a zvyšuje jejich vlastní, vnitřní energii, jejich vnitřní touhu odpovědět s vděčností starostlivému úsilí pozemských bratří a sester a dokonat co nejrychleji své úplné, vše pronikající obrácení k Bohu. V onom visení mezi nebem a zemí, jak jsem stav očistcový nazval, chápe duše stále jasněji ukrutnou nedostatečnost a marnost všeho kromě upřímné bratrské lásky, která tryská z víry v Krista a která jediná sahá do záhrobních sfér a působí v nich.

Myslit na duše v očistci a pomáhat jim zůstane tedy až do konce vážnou povinností každého křesťana. Pomůžeme jim však skutečně jen upřímnou, niternou láskou, ne mechanickým skutkářstvím.

Nepomáhejme tedy duším pouze tak, že snad dáme za ně na mši svatou, že se jí snad i zúčastníme, že snad za ně odříkáme nějaké modlitby, zůstáváme však při tom k tomu všemu cizí vnitřně.

Chceme-li pomoci některé konkrétní duši, o které myslíme, že je v očistci, kterou jsme dobře osobně znali, dosáhneme toho, myslím, nejúčinněji tím, budeme-li z lásky k ní, z nadpřirozené lásky k ní, přemáhat v sobě právě ony vnitřní nedostatky a chyby, vášně a hříšné sklony, pro které ona pravděpodobně v očistci je. Budeme-li účinně přemáhat následky takových sklonů v sobě a kolem sebe. Vždycky můžeme předpokládat, že takové duše vědí o naší snaze a že je to dojme, aby se samy tím účinněji zbavily pout, která je v očistci drží. Pyšnému můžeme pomoci upřímnou skromností, lakomému velkorysou štědrostí, poživačnému odříkáním, prchlivému pravou mírností atd. Tím nepozbývají své ceny modlitby a mše svaté, touto praktickou pomocí bychom však měli dokázati, že to myslíme upřímně a vážně, že nechápeme svou lásku k duším a celý duchovní život mechanicky.

Být poslušný, být úplně oddaný, věřit v dobrotu Boží a doufat v ni, v tom je všechno. Kdo se o to snaží, kdo se poctivě celý svůj život a celým svým životem modlí: „Buď vůle tvá,“ nemusí se bát očistce, protože tam pravděpodobně vůbec nepřijde.


Zdroj: Adolf Kajpr – Ministerium verbi. Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry, Nakladatelství Karolinum 2017, strana 287-291 (připravil Vojtěch Novotný).
Foto: Emanuel Vittek.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.3.2019 Pravé milosrdenství
15.2.2019 Jezuita P. Adolf Kajpr - jeden z mučedníků komunismu
2.1.2019 Rozvití naší osobnosti a svatost Ježíšova jména
21.12.2018 Sláva na výsostech Bohu
12.9.2018 Bohoslužba s připomínkou P. Adolfa Kajpra SJNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil