Články / Názory Dnes je 25. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

         A     A     A

Zapomenutá lidskost

Středa, 6.3.2019
Výňatky P. Rybáře ze směrnice českých biskupů k encyklice Humanae vitae

Jan Rybář

Před půlstoletím moudří biskupové svaté paměti oslabili útok na katolické ložnice. Všechny farní úřady v ČSR tehdy obdržely jejich směrnice k encyklice "Humanae vitae". V archivech se dají nalézt v plném znění. Zde uvádíme jen excerpta z originálu.

„Pastorační směrnice k encyklice HV. ˽chceme poskytnout orientační pokyny, aby pastorační praxe byla odpovědná i moudrá, aby na jedné straně neslevovala ze skutečných Božích požadavků a na druhé straně neukládala neúnosná břemena (Lk 11,46). ˽Jsme si vědomi, že bádání v různých vědních oborech, které mají nějaký vztah k problémům manželského života, pokračuje ˽ a že řada teoretických i praktických otázek zde ještě čeká na odpověď. ˽V manželské problematice bývá vnějšímu pozorovateli velmi těžké zvážit všechny složky spletité situace, odůvodňující zamezení početí a volbu metody. ˽Proto kněz má pomáhat radou˽ Tím má připravit manžele co nejlépe pro jejich osobní rozhodnutí. Nesprávné by bylo nahrazovat jejich svědomí vlastními názory, předkládanými jako Boží vůli. Je třeba pamatovat na odpovědnost za případné špatné následky nebo neprávem vyžadované oběti. ˽v moderní odosobněné společnosti je potřeba intimního sblížení nepoměrně větší a že chlad ve vlastním manželství zvětšuje nebezpečí nevěry. ˽Penitenta, který se z nevědomosti dopouští vážného přestupku Božího zákona, zpovědník poučí jen při praktické jistotě, že tím z materiálního hříšníka neudělá formálního. Řídí-li se penitent některým jiným vážným názorem na aplikaci encykliky, než zastává zpovědník, nemusí to být důvodem pro odepření absoluce. Umělý potrat a prostředky, které potrat působí, nelze nikdy považovat za přípustný způsob regulace porodnosti. ˽těžké úkoly vznikají, když kněz z nedostatku citlivosti vůči lidským bolestem nebo z úzkostlivosti aplikuje mravní normu tvrdě a bez potřebné moudrosti.

Stejné řešení různých případů by mohlo být křivdou. Aby kněz dostál své povinnosti, musí zaujmout přiměřeně různý postoj k různým druhům penitentů. Ti se odlišují jak poznáním a stupněm uvědomění, tak vnitřní i vnější situací; žádný z těchto faktorů nemohou ani kněz ani manželé opomenout. ˽Každý jednotlivý případ se ovšem musí řešit zcela individuálně podle psychologické a morální dispozice penitenta.

A/ Manželé se vyhýbají dětem z důvodů výhradně sobeckých. Je to velmi vážné přestoupení Božího zákona. ˽
B/ Manželé mravně opravdoví, kteří se snaží žít podle učení církve, avšak nedovedou se vždy vyhnout provinění proti nauce o přirozené regulaci početí. Jestliže zhřešili z pouhé lidské slabosti, není důvod u nich předpokládat těžký hřích. Moudrý zpovědník jim poradí, aby po vzbuzení lítosti přistupovali ke Stolu Páně. ˽Když se manželé osvobodí od neodůvodněných deprimujících pocitů, mohou úspěšněji usilovat o mravní ideál bojem o vnitřní sílu modlitbou a svátostmi.
C/ Manželé uznávají celou nauku encykliky, ale ocitli se ve sporu povinností. Zachovávání encykliky ve všech bodech by bylo možné jen za cenu porušení jiné vážné morální povinnosti vůči sobě, manželskému svazku, dětem a pod. Jestliže se tito manželé po odborné poradě, po svědomité úvaze a modlitbě rozhodnou pro jiný prostředek zabraňující početí, který vidí jako východisko ze své svízelné situace, nemusejí se znepokojovat , když jednají podle svých sil a možností.
D/ Manželé jsou přesvědčeni, že nemohou přijmout všechny body encykliky a řídit se jimi ve svém manželství. Kněz manžele poučí o závažnosti důvodů encykliky a povede je k tomu, aby zachovávali uctivý postoj k magisteriu církve, nevnášeli zbytečný nepokoj mezi ostatní věřící a neuzavírali se další snaze o správnější poznání. Jestliže zpovědník vidí u penitenta dobrou vůli, nemá důvod odepřít rozhřešení.
E/ Druhý manžel používá nedovoleného prostředku např. proto, že má na něj odchylný názor. Zde je třeba vyjít ze vzájemného respektování názorů. Svědomitý manžel má žádat, aby nebylo používáno prostředků, které zabíjejí už vzniklý život. Na druhé straně není povinen odpírat manželské soužití při jiných způsobech antikoncepce, jestliže se mu nepodaří dosáhnout názorového souladu. Při působení na partnera musí postupovat s takovou láskou a moudrostí, aby mu nezatarasil cestu k lepšímu poznání, a zejména aby neohrozil jednotu nebo i existenci manželského svazku.

Speciální problematiku, o níž pojednávají tyto směrnice, je třeba vidět v souvislosti se současnou krizí lidských vztahů, zvláště v manželství. Nezapomínejme, že uskutečnění křesťanského manželského ideálu je možné jen vírou v Ježíše Krista a milostí Ducha svatého.“˽

Olomouc 28. 6. 1971

Dr. Karel Skoupý, biskup brněnský
Dr. Štěpán Trochta, biskup litoměřický
Dr. František Tomášek, biskup - apoštolský administrátor pražský
Dr. Josef Hlouch, biskup českobudějovický


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.2.2019 Rodiny v Barceloně přijímají uprchlíky
19.2.2019 Jezuité vyzývají k solidaritě s obyvateli Haiti
15.1.2019 Jezuité v Kanadě a Spojených státech podporují migranty
11.1.2019 Irští studenti nocovali s bezdomovci
9.12.2018 Pravý křesťan má uprchlíkům pomáhatNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil