Články / Dokumenty Dnes je 16. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Vstává vítězný a nesmrtelný

Sobota, 20.4.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 29. ledna 1950 o vzkříšení mrtvých

Alena Rousová

V jedné modlitbě mše svaté jsou slova: „Bože, Tys důstojnost lidské bytosti podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil…“ Jen vzkříšením nabývají tato slova svého pravého smyslu a své skvoucí pravdy. Víra nás učí, že naši prarodiče v ráji byli stvořeni nesmrtelní. Bylo to skvělé. Ale pak přišel hřích a vnesl do Božího díla svůj příšerný zlozvuk. Objevuje se smrt a ničí, co podle slov Písem utvořil Bůh svýma vlastníma rukama a oživil svým vlastním dechem. Bude hřích a zlo mocnější než láska, která stvořila člověka? Bude smrt konečným výsledkem této lásky? To je nemožné, to je nepředstavitelné a nemyslitelné. Proto nastává ono podivuhodnější přetvoření. Přichází jiný Adam, čistý a svatý, jenž se dá rozdrtit lidskými hříchy, a zbaví je tak jejich otravujících účinků. A pak vstává vítězný a nesmrtelný.

Je jistě krásné představiti si prvního Adama, jak se prochází ve věčném jaru ráje. Ale druhý Adam, Kristus, jenž z obětavé lásky k lidstvu kráčí po cestě křížové, je při vší své zbědovanosti krásnější a šťastnější. První Adam v rajské rozkoši nedovedl milovat Boha, a proto mu nestačil ráj, proto se i v něm cítil nespokojen. Druhý Adam byl na kříži mučen horečnou žízní, a přece byl při tom klidný a šťastný, protože věděl, že pije z kalicha, který mu dal Otec. Všechny andělské kůry hleděly asi s posvátnou úctou a úžasem na ono tragicky krásné divadlo, které končilo zvoláním: „Dokonáno jest. Otče, v ruce tvé odevzdávám ducha svého.“ Jen člověk jako člověk, i Kristus jen jako člověk, mohl tuto krásu uskutečnit. Žádný seraf se nemohl dát zbičovat a přibít na kříž a modliti se při tom: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Nemá-li však tato krása navždy zahynout a zmizet, musí Kristus jako člověk vstát z mrtvých, aby na věky zachoval na svých rukou a nohou zářící stopy ran, aby z nich na věky sálala vítězná síla obětující se lásky, odpouštějící lásky, aby se ukázalo, co je to vlastně čistý a šťastný člověk.

Z toho vidíme znovu, že vzkříšení Kristovo není a nemůže být pouhým výplodem chvilkového vzrušení hloučku učedníků, ani halucinací zbožného znění, nýbrž nutným počátkem Božího soudu nad tímto světem, zábleskem věčných zákonů nepřemožitelnosti Boží, výkřikem z nebe: „Kdo jako Bůh?“


Vybráno z knihy: Adolf Kajpr,Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 331.
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.11.2019 Žít životem svatých: o blahoslavené Anežce České
23.9.2019 Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra
16.9.2019 Zahájení diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
23.8.2019 Přijetí Krista znamená dát se mu celý
5.7.2019 Co znamená být křesťanemNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil