Články / Články Dnes je 23. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Bůh mi chce něco říci aneb jak číst Prozřetelnost ve vlastním životě?

Čtvrtek, 7.5.2020
Krizová pastorační nabídka 5

Pavel Ambros

Zamyšlení nad cestami, jak se zorientovat v protichůdných informacích, zaslal P. Pavel Ambros SJ.


Křesťan je ten, kdo žije ze Slova Krista – přítomného mezi námi. Jak dochází k této události? Toto Slovo je dáno osobně, lze říci ze Srdce k srdci! Co se děje s člověkem, v němž nachází toto Slovo odezvu? Stará se o očekávání, změny a problémy země s oslovením, které v sobě chrání a nese. Sdílí Boží péči o tento svět. Je novým člověkem, který žije na této zemi s druhými. Nahlíží je Kristovým Srdcem. Uprostřed zkázy vidí známky dovršujícího se Kristova vítězství. V nemocech celého lidstva, včetně v aktuální celosvětové nákaze virem COVID-19, se stává křesťan především ohlašovatelem, zastáncem, lékařem i pastýřem života, jehož se Kristus ujímá s tělem i duší. Skrze křesťana přijímá Kristus všechny prosby, které ho vyzývají, aby jednal. Nemocí je člověk vystaven životní zkoušce. Klade mu otázku: O jakou důstojnost života se zde fakticky jedná? Nezakrýváme rouškami něco jiného? Neskrýváme za argumentem povinné péče o zdraví své i jiných hluboce zakořeněný strach ze ztráty konzumního životního stylu? Jak můžeme vlastně aktivovat protilátky proti viru pandemie strachu, úzkosti a nenávisti v našem společenském a politickém životě?

Jednou z cest, jak z tohoto kolotoče stále se opakujícího proudu zmatečných a protikladných informací vyjít a zpřetrhat bubliny algoritmů (přesně matematicky propočítaných modelů ovlivňujících nálady veřejnosti konzumující zprávy), je prosté uspořádání života: nebudu popřávat sluchu těmto tzv. zprávám déle než půl hodiny. Informován být musím, ale nemusím se nechat masírovat informacemi, které v nás probouzejí živočišný strach o přežití. Takto pojímané zpravodajství z nás činí „sardinky“ v konzervě. Když je člověk v takto nahuštěném prostoru, nemůže se s druhým setkat, a ztrácí tím fyzicky své sociální prostředí. Když si člověk nechá vzít možnost setkání, je hozen napospas osudu. Každý křesťan ze své podstaty je člověkem setkávání. Slovem začínají setkání. Ta oživí náměstí, ulice, domovy, pracoviště, kavárny, restaurace, chrámy. Můžeme tento čas zkoušky vnímat jako rozhraní. Jak v něm obstojíme a projdeme jím, nás nepochybně poznamená! Navíc předjímá dobu, která nastává. Jsme více než účastníky epochálních změn, jsme současníky změny epochy. Řízené promoření právem vzbuzuje obavy, rakovina strachu o sebe je však horší nákazou. Což o tom nesvědčí dech beroucí svědectví o praxi podávání svatého přijímání na ruku – chráněnou gumovou rukavicí na úklid ze strachu před nákazou? Kdo může takovýto požadavek na věřícího vnášet?

Druhou cestou je nalezení rovnováhy mezi životem víry a politickou mocí. To bylo, je a bude trvale obtížné. Zvažujme dvě rizika: a) oddělení víry od odpovědnosti za politická rozhodnutí. Život křesťana se pomění v pouhou loajalitu vůči politické moci a veřejný život církve je určován direktivami státu bez dalšího; b) propojení víry s politickou mocí, kdy veřejný život církve s jejími symboly se stanou nástrojem k prosazování politické propagandy. Ve světě mocenských ambicí, které spojují společné zájmy (ne již hodnoty), je církev vždy jako loďka na rozbouřeném moři. Prožíváme krize vládnutí a řízení! Nezapomínejme, že v době podobných krizí mimořádná opatření otevírají cestu k nemravnému zbohatnutí na úkor chudých. Prožíváme krizi politickou, protože není zřejmé, kdo koho zastupuje a čí zájmy vlastně hájí.

Třetí cestou je nepochybně synodální cesta, tzn. růst vnitřní citlivosti těch, jimž je svěřen úřad, služba nebo úkol v církvi k tomu, co se odehrává v srdcích Božího lidu. Může se jevit tu a tam nebezpečně. Není třeba opatrnosti, uvažujeme-li o možnosti vpustit do církve dynamiku Ducha? Někdy slyšíme: čas prvotní církve je už za námi! Krok, jímž uznáváme a osvojujeme si hlubokou úctu před Božím působením v srdci člověka, může zneklidnit naše zaběhlé způsoby rozhodování. Kde se však děje spolupráce na Božím záměru v díle spásy? Kdo představuje, reprezentuje živou tvář církve? O to více se ukazuje moudrost církve, chce-li více rozvíjet synodální cestu svého vnitřního života, který se opírá o vnitřní zkušenost jistoty, kterou přináší rozlišování a poznání v Duchu. Co je dnes v církvi klíčové a na co čekáme? Na hlas pastýřů, který ukazuje dále. K čemu nás Pán připravuje a jaká rozhodnutí od nás čeká?

Synodální cesta je cesta od administrativní podoby církve k církvi pastoračně zaměřené. Taková církev je skutečnou léčivou protilátkou na zamořenou či vyprázdněnou demokracii dneška. Tuto proměnu církve v epoše, která nastává, umožňuje jen hlubší četba lidských dějin a přítomnosti, jako tajemství živého Krista mezi námi.

Pohled otce Špidlíka z jiné strany Duchovní autoři vědí, že Prozřetelnost nelze dokázat argumenty; je třeba ji zakoušet, „dotknout se jí“, „ohmatat si ji“ ve vlastním osobním životě a poznávat ji v celém rozvoji světa. Četba dějin Izraele je cvičením, které se lze naučit četbou dějin vlastního života. Zpytování svědomí nesmí být omezeno na mechanické srovnání našich činů s principy statické morálky, spíše je uměním číst duchovně události a setkání každého dne. Den by neměl skončit dříve, než dosáhne svého smyslu kontemplací Božích záměrů jak v našich ctnostech, tak v našich vinách.

Kontemplace Prozřetelnosti často inspiruje meditace koptských autorů. Již ve starém Egyptě byla moudrost chápána jako objev za kosmickým řádem a nábožensky slavena formálními rituály jako dobrotivost Boží: „On řídí lidi, Boží stádo; proto pro ně učinil nebe a zemi; kvůli nim zahnal obludy z vod, stvořil ovzduší, aby mohlo žít jejich chřípí...“ V řecké křesťanské literatuře se pojednání O Prozřetelnosti rozšířila od dob Klementa Alexandrijského; apologetický tón se směšoval s žitou duchovní zkušeností.

Poznat známky Prozřetelnosti je u duchovních otců zvláště důležité pro vedení druhých. Titul „prorok“ bude spojen se jménem velkých vůdců duše. Často se těší z darů poznání srdce, z vidění přes prostor nebo přes hmotu, z vnitřního vidění, a darů duchovní průzračnosti, vidění, které překračuje čas, jistá předvídavost. Jejich prozíravost se uskutečňuje díky zvláštnímu Božímu zásahu, ale je spojena přirozeným poutem s čistotou duše, jak vysvětluje Řehoř Nysský.

Je možné naučit se tomuto umění? Bez pochyby nikdo nepopře nutnost osvícení shůry. Navíc četba Bible uvádí na každé stránce k uvažování, které umožňuje vidět Boží ruku ve všem, co se odehrává. Tak například v příběhu Josefa vidíme tajemnou Boží činnost, která dobře ukazuje, jako i zlo může dovést ke spáse: „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid“ (Gn 50,20).


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.9.2020 Hele, jsem MIMOřádný
20.9.2020 Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci
13.9.2020 V září začne další kurz duchovního doprovázení
17.8.2020 Exercicie na lodi
4.8.2020 Eucharistie v časech fyzického odštěpení od Kristova tělaNáš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil