Články / Články Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Nyní je Pánova přítomnost všude

Pátek, 20.5.2022
Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (4)

Pavel Ambros

Krása není to, k čemu již nemůžeš nic přidat, ale to, čemu nemůžeš již nic vzít. O tom hovoří závěrečná část knihy Zjevení, kterou čteme. Podrobně popisuje Svaté město. Jan v předchozích verších zaslechl jeho jméno: snoubenka a nevěsta Beránkova. Tak něžně nazývá svou církev. V těchto verších ji vidí sestupovat z nebe. Snoubenka je církev, nový Boží lid, který v průběhu dějin spojuje všechny národy na zemi. Během Apokalypsy byla viděna jako pronásledovaná, nyní je krásná, oděná drahokamy a je představena jako ideální město, místo neustálého setkávání s Pánem.

Jan je odveden na vysokou horu. Hora byla vždy místem největší blízkosti Boha. Od Boha pochází město. Město je viditelným projevem lidí, kteří v něm žijí, znamená obydlí a obyvatelstvo. Města na zemi jsou vždy nedokonalá, vždy jim něco chybí. Boží město ze Zjevení je dokonalé, je to místo, kde Boží lid přebývá ve své plnosti. Je dokonce tělesným vyjádřením jeho oslaveného stavu. Odráží jeho vnitřní řád, jeho bohatství, jeho slávu, jeho štěstí, jeho vztah k Bohu a jeho nevýslovné spojení s Kristem. Vzorem Božího města je Jeruzalém, město pokoje, střed starozákonních dějin spásy. Na zemi našel naplnění v církvi, v níž Kristus nadále žije a působí.

Září jako drahokam, ale pokud není osvětleno, nemůže ukázat svou nádheru. Jaspis je sám o sobě neprůhledný kámen, autor měl pravděpodobně na mysli jiný druh kamene.

Jan nám nyní ukazuje strukturu Svatého města. Stěny vymezují prostor, v němž bezpečně přebývají proměnění lidé. Brány označují pohyb při vstupu a výstupu. Andělé byli umístěni, aby střežili ztracený ráj, a nyní stojí u jeho bran jako Boží čestná stráž. Dvanáct izraelských kmenů bylo první skupinou lidí, která byla povolána ke vstupu do Svatého města. Proto jsou jejich jména napsána na bráně. Poté byla jejich jména všem lidem oznámena. Všechny národy se budou podílet na slávě svatého města. Již prorok Ezechiel popsal architektonický plán Svatého města. Zde je dokončen. Opakující se číslo dvanáct znamená plnou míru, které dosáhl svět povolaný ke spáse.

Toto nebeské město je oslavená církev, neboť spočívá na dvanácti sloupech, na nichž jsou napsána jména dvanácti Beránkových apoštolů. Všichni občané nebeského města mají podíl na výsadách apoštolů a jejich kázání. Následující verše uvádějí rozměry města, v němž stále převládá číslo dvanáct, a drahé kameny, z nichž je vyrobeno dvanáct podstavců.

Zvláštností tohoto města je, že zde není žádný chrám. Nyní je Pánova přítomnost všude a už není třeba snažit se setkávat s Pánem na určitém místě. Neexistuje ani konkrétní čas, kdy lze Pána nalézt. Blahoslavení již nejsou vázáni dobou práce a odpočinku, jejich jediným zaměstnáním je uctívání Pána. Podobně je to v duchovním životě: mnich je krásný stařec, který již vše ztratil, je již očištěn léty života a odříkání. Nese v sobě pokoj, který mu již nikdo nemůže vzít. Podstatnost je průzračnost, kde již nejsi hlavním činitelem, kdy již nemáš nic, čím by ses mohl chlubit.

Řád věcí se zcela změnil, už není den a noc, slunce a měsíc nemají důvod existovat. Vše je osvíceno nádherou, která pochází od Boha. Beránek, tedy Kristus, je jeho lampou. Právě skrze něj se můžeme těšit z Boží slávy. Mohou nám to přiblížit slova arménského básníka Daniela Varajuna: „Rolník zasévá jménem hostie Pánovy, v každém z mléčně bílých klasů dozraje zítra tělo jeho.“ Dokonalost spočívá ve vidění souvislostí, když odpovídá smyslu stvořeného. A jaký je smysl stvořeného? Ten, k němuž jsme se již mnohokrát vraceli: být pokrmem člověku, který živí svůj vztah s Bohem.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2022 Když slyší Otcovo slovo, je to silnější než jakákoli jiná myšlenka
17.6.2022 Jakou otázku od Pána slyším já?
16.6.2022 Teilhard de Chardin k Božímu Tělu
10.6.2022 K čemu je nám Trojice užitečná?
3.6.2022 V jejich tvářích se na nás dívá On sámIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil