Články / Články Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Právo na strom života

Pátek, 27.5.2022
Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (5)

Pavel Ambros

Naše velikonoční čtení z knihy Zjevení se chýlí ke konci. Zaznívají poslední slova celé Bible: „Duch i nevěsta volají: ‚Přijď!‛ Kdo to slyší, ať také zvolá: ‚Přijď!‛ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo.“ (Zj 20,17) „Ten, kdo to dosvědčuje, říká: ‚Ano, přijdu brzy!‛“ (Zj 20,20) Copak není nejdůležitějším úkolem Božího lidu společně volat po dovršení stvoření? A co máme nosit ve svém srdci? To jsou slova nebeské liturgie: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 20,20). Opět k nám promlouvá sám Ježíš: „Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec.“ (Zj 20,13) A přichází jedno z nejdůležitějších blahoslavenství celého Nového zákona: Blahoslavení ti, „kdo si vypírají šaty“ (Zj 20,14). Plodem tohoto blahoslavenství je právo na strom života (Gn 2,9). Autor odpovídá vlastní modlitbou: „Amen. Přijď, Pane Ježíši!“ Zde Apokalypsa končí. Samotné liturgické čtení vynechává závěr, v němž se Jan obrací ke svým čtenářům: „Já dosvědčuji každému, kdo slyší prorocká slova této knihy: Kdo by k nim něco přidal, tomu přidá Bůh těch ran, o kterých se píše v této knize. A kdo by ze slov této prorocké knihy něco ubral, tomu ubere Bůh podíl na stromě života a na svatém městě, o kterých se píše v této knize“ (Zj 20,18–19). Končí požehnání: „Milost Pána Ježíše buď se všemi!“ (Zj 20,20)

Tato velikonoční čtení z knihy Zjevení nám pomáhají přijmout pozitivní pohled na tuto knihu. Stejně jako kniha Daniel ve Starém zákoně se svými podivnými zvířaty a úžasnými obrazy mladíků, kteří přežili ohnivé pece, a nápisy na stěnách byla sepsána, aby utěšila a povzbudila lid bojující proti nepřátelským mocnostem, tak i tato apokalypsa byla sepsána, aby povzbudila a utěšila. Někteří tvrdí, že byla namířena proti moci a útlaku Římské říše; jiní, zejména ve středověku, se domnívali, že je proroctvím toho, co čeká církev v nadcházejících letech. V naší době nám může sloužit jako varování, abychom se nepřizpůsobovali hodnotám pouze této země, ale abychom měli na paměti existenci nebeského světa, který k nám přichází shůry, kde přebývá Bůh, Kristus a jeho andělé. Nejsme sami, když „vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.“ (Ef 6,12). Kristus, který je „svědek spolehlivý a věrný, začátek Božího stvoření.“ (Zj 3,14)

Podívali jsme se na sedm čtení z knihy Zjevení, která slýcháme při našich nedělních liturgiích. Dalším krokem je přečíst si dvanáct čtení z této knihy, která jsou prvními čteními posledních dvou týdnů dvouletého cyklu všedních dnů v lekcionáři. Ta nás uvádějí do dalších částí knihy. Zahrnují tři ze sedmi listů církvím (Zj 2,1–5; 3,1–6.14–22), nabízejí nám další dva pohledy na nebeskou liturgii (Zj 4,1–11; 5,1–10), podávají zprávu o druhém Janově povolání (Zj 10,8–11) a vyprávějí o osudu dvou olivovníků, které mohou symbolizovat smrt Petra a Pavla (Zj 11,4–12). Slyšíme píseň 144 000 vyvolených (Zj 14,1–5) a Mojžíšovu píseň (Zj 15,1–4). Sledujeme pád Babylonu, který předchází vidění Nového Jeruzaléma (Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9). Po dalších závěrečných viděních (Zj 20,1-4.11-21,2) končíme vyprávěním o řece života (Zj 22,1-7).

Kde ještě v liturgii najdeme úryvky ze Zjevení? Čas od času je slýcháme ve dnech, jako jsou svátky Nanebevzetí Panny Marie (Zj 11,19–12,1-6) a Všech svatých (Zj 7,2–4.9–14). Zařazením tohoto svého bohatství do liturgie nás církev vyzývá, abychom si tuto knihu osvojili, nebo nám slovy závěrečné kapitoly knihy říká: „Hle, přijdu brzo! Blaze tomu, kdo bude zachovávat prorocká slova této knihy!“ (Zj 22,7). A my můžeme odpovědět modlitbou, stejně jako to dělá církev ve své oficiální modlitbě čtyři večery v týdnu, když se připojuje k chvalozpěvům nebeské liturgie s úryvky z kapitol Zj 4–5, 11–12, 15 a 19. Kéž tuto knihu nejen čteme, ale také zakoušíme milost Zmrtvýchvstalého Pána, kterou nám nabízí.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2022 Když slyší Otcovo slovo, je to silnější než jakákoli jiná myšlenka
17.6.2022 Jakou otázku od Pána slyším já?
16.6.2022 Teilhard de Chardin k Božímu Tělu
10.6.2022 K čemu je nám Trojice užitečná?
3.6.2022 V jejich tvářích se na nás dívá On sámIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil