Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v kostelích Tovaryšstva

13.8.2018 

Ve farnostech či duchovních správách jezuitů v naší zemi jsou hned tři kostely, které nesou titul Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o kostel v Brně, baziliku na Svatém Hostýně a baziliku na Velehradě, kde k Panně Marii přistupují jako patroni ještě svatí Cyril a Metoděj.


Na Svatém Hostýně prožili hlavní pouť již v neděli 12. srpna s otcem biskupem Hrdličkou. Mši svatou přímo v den slavnosti 15. srpna v 10.15 hodin bude sloužil otec arcibiskup Graubner.

Na Velehradě bude v 10 hodin slavit mši svatou otec biskup Basler. Je to zároveň zahájení pouti Matice velehradské. Její členové připravili program pro děti. Začne v Zimním sále Stojanova gymnázia ve 14 hodin divadelním představením „Kouzelná kulička aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel“ v podání klauna a kejklíře Vojty Vrtka. Po něm bude pokračovat zábavné odpoledne v zahradách za sálem, jednou z atrakcí jsou např. žonglérské dílničky. Členové Matice mají tento den bezplatný vstup do expozic ve Velehradském domě svatých Cyrila a Metoděje a do podzemí baziliky.

P. Adolf Kajpr SJ hovořil v květnu 1946 o mariánském kultu následovně:

Maria, odlesk mateřské lásky Boží

„V tom právě je ona jedinečnost pravého křesťanství, jeho nepřekonatelnost, zkrátka jeho božskost: že dovede spojiti všecko: velikost i něhu, spravedlnost i milosrdenství, otřásající tragičnost Hory Olivetské, Kalvárie, posledního soudu a pekla s idylou jesliček a svatostánku.

Křesťanství je zkrátka pro celého člověka a pro celé lidstvo. Proto má také svůj kult mariánský, jenž není ničím jiným než posvěcením, zbožštěním mateřské lásky a vší jiné krásné lásky vůbec.

Křesťan ví, že Bůh sám je láska, sv. Jan to říká právě těmito jasnými slovy: „Deus caritas est, Bůh je láska“, křesťan ví, že veškerá jiná krásná láska je jenom z Boha, každá láska mateřská, tedy i láska Mariina, ale křesťan přece jen potřebuje, aby si tuto nejkrásnější stránku Boží přirozenosti nějak zvlášť rozložil, znázornil, jako si krásu světla slunečního rozkládáme v různých barvách. A tak si tedy mateřskou lásku, s kterou nás Bůh od počátku miloval a miluje, zachycuje v Panně Marii, v ní si ji zobrazuje a ztělesňuje. Žádné pravé a skutečné náboženství není představitelné bez hluboké úcty k matce. Náboženství musí vždycky začínat procítěním naší závislosti na Bohu, neúplnosti a nedostatečnosti našeho života bez Boha. Tuto závislost, neúplnost a nedostatečnost každý z nás nejdříve a nejkonkrétněji procítil tehdy, když byl dítětem, procítil v náruči matčině. „Nebudete-li jako maličtí, nevejdete do království nebeského!“ Nevzpomenete-li si na svoji dětskou nemohoucnost a nenaučíte-li se dívati se vzhůru jako dítě k matce, nenajdete nikdy pokoj a pravý smysl života.

Úcta a láska k matce je zárukou všeho pravého lidství, vší možnosti dohodnouti a setkati se jeden s druhým, je ochranou, aby se lidé, zejména muži, nestali dravci. V úctě k matce, nebo vůbec k rodinnému krbu se všichni setkáváme, velcí, nebo malí. Nesčetné jsou příklady toho. Jestliže tedy Církev svatá svou úctou mariánskou hraje na tyto nejhlubší struny lidského srdce, jestliže vám je dnes připomínám, věřte, že to není sentimentalita. Je rozdíl mezi sentimentalitou a mezi zdravým lidským citem.

K těmto výšinám nás všechny volá Církev svatá, k těmto výšinám nás všechny volá naše povolání křesťanské. Spojit v nás velikost a sílu s něhou a dobrotou a tím z nás učinit krásné ušlechtilé dítky Boží, jejichž dědictvím je království, to je vlastní cíl vší katolické výchovy a všeho katolického snažení o dokonalost. Být bojovníkem a samaritánem současně, jako je Maria současně matkou krásného milování, potěšením zarmoucených, útočištěm všech hříšníků a ubohých a přitom ženou, oděnou sluncem, při tom vítěznou bojovnicí se satanem a s jeho lží a s jeho pýchou.“


Převzato z knihy: Adolf Kajpr, Ministerium verbi. (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 398-400.

Zdroj: Jezuité na Sv. Hostýně a Velehradě.
Foto: Jezuité Brno.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.