Jezuité usilují o nové uchopení svého poslání

13.9.2018 

Řím. Pro jezuity důležité pětidenní setkání začalo v pondělí 3. září ve Věčném městě. Rozšířená generální rada Tovaryšstva se zamýšlí nad dalším směřováním svého působení v tomto světě. Zasedání zahájila oslava eucharistie s místní jezuitskou komunitou. Jednání se týkají rozlišování univerzálních apoštolských preferencí, které mají být vyhlášeny v lednu 2019. Uvádíme výňatky z úvodních myšlenek otce generála.


Otec Arturo Sosa hovořil o apoštolských preferencích jako první. Zdůraznil, že tento proces, do kterého je vtaženo celé Tovaryšstvo, může vést k novému utváření řádu. Může také ukázat zvláštní způsob, jak žít naše vztahy ke Svatému otci. Rozlišování, které již proběhlo ve většině provincií a na setkáních konferencí provinciálů, může nyní posunout proces vpřed.

"První otázkou je význam, který mohou mít univerzální apoštolské preference v novém utváření apoštolského těla Tovaryšstva a v orientaci apoštolského plánování v nadcházejících letech," uvedl otec Sosa. Právě v tom podle jeho slov spočívá odpovědnost jezuitů za nalezení adekvátních všeobecných priorit ve svém misijním poslání.

To, že řád upřesnění své cíle na poli apoštolátu, může být příležitostí k lepšímu propojení řádu a církve - především díky ochotě jezuitů nechat se poslat Svatým otcem, kamkoli je pošle. "Proces společného rozlišování usiluje o prohloubení naší disponibility pro spolupráci v poslání církve tak, jak to Svatý otec považuje za nejlepší. Proto půjdu ke Svatému otci nejen hledat potvrzení a požehnání, ale spíše získat od něj zdůraznění poslání Tovaryšstva v příštích letech prostřednictvím apoštolských preferencí přijatých z jeho rukou," zdůraznil dále otec generál.

P. Sosa připomněl, že papež František je rád, že proces je koncipován jako určité pnutí mezi budoucností a současností. Papež také trvá na tom, že je třeba vzít v úvahu zranitelnost tolika osob. Zatímco slovo "smíření" bylo v některých kruzích znehodnoceno, musíme je vysvětlit a použít dobře. "Je středem poselství evangelia od počátku života církve," řekl P. Sosa.

"To, co budu sdělovat celému Tovaryšstvu, bude poslání, které jsme dostali od Svatého otce spolu s plánem pro přijetí," dodal. "Toto pokračování se může stát účinným nástrojem k dosažení touhy vyjádřené členy třicáté šesté generální kongregace, aby se vedení Tovaryšstva soustředilo na poslání."

Kontemplovat svět očima chudých

Otec Sosa pak hovořil o "výzvě obnovit hlásání víry a pastorační doprovázení lidského a křesťanského zrání jako osu všeho, co děláme. Musíme znovu navrhnout neotřelou cestu prvního hlásání víry."

Zdůraznil význam křesťanských komunit a jejich schopnosti rozlišovat:

"Jsou-li komunitami schopnými rozlišovat, pak budou komunitami schopnými přivítat ty, kteří jsou jiní; iniciovat a doprovázet nové způsoby, jak dát slovo naděje lidem, kteří v tradičním způsobu soustředění na morální učení církve nenacházejí prostor, nebo nenajdou místo ve společnosti, ale kteří jsou jako lidské bytosti také povoláni žít ze zkušenosti Boha. Komunity otevřené mladým, naslouchání mladým. Komunity otevřené pro podporu rovnosti mezi mužem a ženou, která v současných společnostech stále neexistuje," prohlásil otec Sosa.

Dále ve věci církve řekl: "Církev dnes stále čelí výzvě definitivně vtělit ekleziologii Druhého vatikánského koncilu. Stát se církví Božího lidu, církví, která je společenstvím společenství, církví otevřenou inspiraci Ducha svatého, církví schopnou rozlišovat, církví, která opouští vnitřní mocenské boje a nestará se o získání nebo udržení společenské prestiže podle norem těch, kteří ovládají svět."

Nevyhnutelným rozměrem našeho apoštolského působení je podle vize P. Sosy přispět k formování lidí v tomto pluralitním a multikulturním světě. Zdůraznil podporu kultury ochrany dětí a zranitelných osob.

Naše apoštolská chudoba

Třicátá šestá generální kongregace trvala na skutečné blízkosti chudým. To také znamená prostý život z naší strany, řekl P. generál.

"Přestože chudoba není ideálem, ale je to ovoce strukturální nespravedlnosti, což je jeden z největších projevů nelidskosti, je to také cesta vykoupení, pokud se učiníme chudými jako Ježíš," řekl P. Sosa. "Navrhuji pozvat apoštolské tělo Tovaryšstva ke zkoumání a rozlišování našeho apoštolského a náboženského života v chudobě, od něhož budou vycházet nejen směry navrhované revize, ale i efektivní způsoby, jak se přiblížit životu chudých a získat vizi tak charakteristickou pro Ježíšovy následovníky."


Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: Archiv.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.