Apoštolské rozlišování na generální kurii

9.1.2019 

Řím. Ve dnech 5. až 13. ledna se na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě koná setkání P. generála s jeho poradci. Je to další důležitý krok v hledání toho, které oblasti apoštolátu jsou pro jezuity nejpřednější v nadcházejících letech.


Tohoto pracovního setkání se kromě otce generála účastní generální a regionální asistenti, prezidenti šesti jezuitských konferencí, vedoucí sekretariátů a další osoby zodpovědné za určité oblasti. Dohromady se jedná o dvacet pět osob. Průběhu jednání napomáhá Christina Kheng ze Singapuru. Celé jednání je pokračováním předchozích, která již proběhla na úrovni provincií a konferencí.

Na začátku zasedání otec generál podtrhl, že je důležité, aby přítomní jednali v duchu rozlišování, který charakterizoval úvahy svatého Ignáce a jeho prvních společníků. Kontext úkolu popsal takto: "Naším horizontem je spolupráce Tovaryšstva Ježíšova s posláním Pána, jak plyne z nitra celé katolické církve, jak to bylo definováno na Druhém vatikánském koncilu, v souladu s charismatem, které obdržel Ignác a první společníci."

Otec Sosa spojil základní prvky poslání Tovaryšstva definované posledními generálními kongregacemi: služba víře, úsilí o spravedlnost, dialog s kulturami a náboženstvími, smíření s Bohem, stvořením a lidmi; smíření, které s sebou nutně nese dimenzi sociální spravedlnosti. Pokud jde o hlavní cíl shromáždění, otec generál ho shrnul následovně: "Pomáhat apoštolskému tělu Tovaryšstva Ježíšova vtělit do svého apoštolského života, spolu s mnoha dalšími osobami, poslání smíření a spravedlnosti se všemi jeho důsledky, plynoucí z úplné identifikace s Ukřižovaným a Vzkříšeným." Očekávaným ovocem je návrh univerzálních apoštolských preferencí, které pomohou Svatému otci rozlišit, jak především může Tovaryšstvo sloužit apoštolskému poslání církve.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.