Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem

13.3.2019 

Pune. Jezuitský bratr svatý Alfons Rodriquez je důležitou postavou v historii Tovaryšstva Ježíšova. Je patronem jezuitských bratří a jeho příklad jednoduchosti života a oddanosti svému úkolu přinesl „posvěcení skrze službu“ staletím bratrských povolání. V této vizi služby se sešlo sto šedesát pět bratří jezuitské Konference jižní Asie, aby oslavili čtyřsté výročí smrti svatého Alfonse. Prostřednictvím celé řady aktivit na podporu své duchovní formace se bratři podělili o své společné duchovní dědictví a hovořili o službách po celé Indii, které závisejí na povolání bratří. Jedním z vrcholů programu bylo setkání s generálním představeným P. Arturem Sosou 7. března v Pune.


P. generál oslovil přítomné bratry a znovu potvrdil důležitost povolání jezuitského bratra. Zopakoval přitom pasáž 34. generální kongregace z roku 1995, kde se uvádí, že „v některých úhlech pohledu řeholní bratr ztělesňuje řeholní život ve své podstatě, a tak je schopen tento život ilustrovat se zvláštní srozumitelností.“ P. Sosa vyjmenoval mnoho příkladů jezuitských bratří, tak různorodých svým původem i svými službami, kteří v průběhu existence Tovaryšstva hráli klíčové role.

Otec Sosa uznal, že povolání bratří nedostává pozornost, kterou si zaslouží, když jezuité hovoří o povoláních: „Nepřikládáme dostatečný význam podpoře povolání bratří v Tovaryšstvu. Máme sklon hovořit nejprve o kněžství; až když se setkáme s někým, kdo je z hlediska intelektu z historických nebo sociologických důvodů méně nadaný, podporujeme povolání bratra. Bratři v Tovaryšstvu - alespoň někteří z nich - ztratili naději a řekli, že povolání jezuitského bratra postupně vymizí. Ale mohu vás ujistit, moji milí bratři, Bůh je štědrý, povolání bratra zůstane navždy.“ Aby podtrhl důležitost bratrského povolání, sdělil P. Sosa, že zdrojem jeho řeholního povolání byli bratři jezuité ve škole, kam chodil.

Potom vystoupil bratr Siluvainathan, koordinátor roku svatého Alfonsa, přednesl shromážděným jakýsi katalog radostí, které jezuitští bratři obdrželi díky povolání k jezuitům, i zklamání mnohých, kteří mají pocit, že nejsou plně uznáváni jako jezuitští společníci. Ačkoli povědomí o bratrském povolání se v průběhu let zvýšilo, stále je jezuitský bratr často vnímán jako „nekompletní“ jezuita nebo jezuita, který nebyl hoden kněžského svěcení.

Tyto obavy byly předneseny otci generálovi. S tím souvisela i otázka, proč formace bratří nemá stejný průběh jako pro jezuity, kteří se připravují ke kněžství. V reakci na to P. generál přislíbil, že toto znepokojení přednese těm, kdo jsou zodpovědni za formaci v jednotlivých jezuitských konferencích, a požádá svého nového generálního pordce pro formaci P. Marka Ravizzu, aby navrhl, jak může Tovaryšstvo lépe podporovat bratrská povolání.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.