Otec generál mezi chudými indickými dětmi

18.3.2020 

Proslov P. Artura Sosy SJ ve středisku Zahrada Eden

Kóhíma. V rámci své návštěvy kóhímské oblastiI zavítal P. Arturo Sosa SJ 6. března do střediska „Zahrada Eden“. Bylo založeno před více než čtyřiceti lety a poskytuje útočiště asi dvěma stům dětí a mladých lidí z velmi chudého prostředí, z nichž mnozí jsou sirotci. Mají zde příznivé prostředí ke studiu, hře i modlitbě.


"Mé drahé děti,
„Zahrada Eden“, krásné jméno, které pro tento domov vhodně vybral otec Stany Coelho, se nachází v první knize bible: „Bůh zasadil zahradu v Edenu na východě“ (Gen 2,8). Jsem rád, že jsem dnes s vámi v této krásné Zahradě Eden.

Přišel jsem se zúčastnit zlatého jubilea jezuitského regionu Kóhíma. Zahrada Eden patří mezi první iniciativy zakladatelů této misie, jejímž cílem je služba lidem v tomto regionu. Uvědomili si, že vzdělání je základem jakéhokoli lidského rozvoje a že velké množství dětí v této oblasti nemělo příležitost získat řádné vzdělání. Škola Nejsvětějšího Srdce se Zahradou Eden jako dětským domovem byla jejich odpovědí na tuto silně pociťovanou potřebu.

Vaše vzdělání v této jezuitské instituci vás musí připravit na život a rozevřít vaše chápání pro širší horizonty, nad rámec pouhého vlastního zájmu. Když přicházíte z různorodého kmenového, jazykového a náboženského prostředí, abyste žili společně jako jedna rodina, tak se nyní, když jste mladí, naučíte rozumět a přijímat, milovat a podporovat jeden druhého. Pokud je tato rozmanitost dobře integrována, je bohatým darem, nikoli hrozbou skutečné jednoty.

Jezuitské vzdělání vám dává příležitost objevit a rozvíjet vaše rozmanité skryté talenty: mysl a srdce, vůdcovské schopnosti, umění a sport, hudba a tanec a mnoho dalších darů, jimiž vás Bůh požehnal. Nyní se přesvědčuji na vlastní uši o tom, co jsem často slýchal: Lid Nága je velmi nadaný ve zpěvu a tanci.

Vážení mladí přátelé, název vašeho domu „Zahrada Eden“ vám neustále připomíná krásnou původní zahradu, kterou Bůh zasadil v Edenu na samém začátku stvoření: s kvetoucími a ovocnými stromy, čistou vodou k pití a čistým, zdravým vzduchem, abyste mohli dýchat. Je to dar Boží lásky Adamovi a Evě, určený pro všechny lidské bytosti všech generací. Jak však víte, dnes je toto původní požehnání Božího stvoření vážně poškozeno. Náš společný domov - matka země - sténá bolestí kvůli lidské chamtivosti a nadměrné spotřebě, nezodpovědnému používání a zneužívání Božích darů.

Všichni máme zodpovědnost to změnit. Každý z vás to může a musí vzít jako základní dimenzi vašeho vzdělávání. Vím, že lidé Nága žijí úzce spojeni s přírodou a že máte v úctě vše kolem sebe. To je dnes moje zvláštní poselství a výzva k vám. Zahrada Eden a škola Nejsvětějšího Srdce budou příkladem pro ostatní: vyhýbají se používání plastů a toxických materiálů, zabraňují znečištění vodních zdrojů a potoků, vysazují další stromy, aby nám poskytovaly čistý vzduch, šetrně využívají vše, co nám Bůh dal, pomáhají vaše domy a vesnice udržovat v čistotě. S vašimi tvořivými talenty objevíte mnoho dalších způsobů, jak zachránit naši planetu před katastrofou."


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.