Seznámení s P. Adolfem Kajprem SJ prostřednictvím interaktivního panelu

22.6.2020 

Praha. Před několika týdny byl v kostele svatého Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí instalován interaktivní panel, který nabízí základní údaje ze života jezuity P. Adolfa Kajpra.


Interaktivní panel je umístěn v kapli svatého Aloise vedle oltáře, v těsné blízkosti ostatků P. Kajpra. Je citlivě zakomponovaný, takže neruší sakrální prostor. Velký dík za to patří panu Jiřímu Šebestovi s dalšími farníky.

Obsluha dotykové obrazovky je velmi jednoduchá. Nabízí údaje ze života P. Kajpra obrazem a textem. Jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce.

V měsíci červnu, který je zasvěcen úctě Božského Srdce Páně, se můžeme inspirovat následujícími slovy P. Kajpra z 2. června 1948:

„Snažil jsem se vám ukázat krásu Ježíšova Srdce, připomínal jsem, že nás k sobě zve velmi naléhavě. Ale co by byla platná pouhá slova, i když jsou to jeho slova? My jsme tak prolezlí lží a klamem, my vidíme na všech stranách tolik zneužívání a překrucování slov, že velmi, velmi těžko věříme. Vždy znovu se v nás probouzí nedůvěra, když nám někdo něco říká, zda to upřímně myslí, a jsme proto puzeni k stálému zkoumání, ověřování, chceme vážnější důkazy, než jsou jen slova. Ani před slovy Kristovými by se nezastavila tato naše nedůvěra, kdyby za nimi nestál jeho křišťálově zářící život, jeho skutky, a hlavně jeho kříž, jeho dobrovolná smrt na něm, jeho Srdce pro nás kopím probodené. Sv. Jan, který jediný z evangelistů nám vypravuje o tomto probodení Ježíšova Srdce, dodává: „Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví, ví, že pravdu mluví, abyste i vy uvěřili.“ Abyste uvěřili, že to Srdce, jehož božskou krásu jsme si připomínali, je skutečně pro vás. Dnes je nesmrtelné, má však navěky na sobě jizvu po kopí vojákově, jizvu, které se kdysi dotýkal pochybující Tomáš a které se i my můžeme svou duší dotknout, kdykoliv opravdu věříme, že láska je smyslem všech světů a všeho, co existuje vůbec.

Sv. Jan, jenž stál na Velký pátek na Kalvárii, nám vypravuje o probodení Srdce Ježíšova ne proto, abychom nad ním plakali, nýbrž abychom uvěřili v jeho lásku, abychom žili z jeho lásky, abychom z ní rostli a abychom ji nesli dál. Již včera jsem vám říkal, že úcta k božskému Srdci Ježíšovu je nejmohutnější pokus o zosobnění našeho náboženství, o to, aby celá má životní filosofie a celá má morálka nebyla součtem katechismových pouček, nýbrž aby to byla opravdová symbiosa, opravdové soužití s Kristem. „Kdo vidí mne, vidí Otce, Filipe,“ říká Pán Ježíš při Poslední večeři. Kdo však vidí Otce, vidí všechno, co potřebuje vidět a co se vůbec dá vidět. Nepotřebuje žádných jiných knih a žádných jiných výstav. Jen o to jedno tedy stále jde: Dívat se na Krista, dívat se naň upřeně a jít za ním oddaně a poslušně.

To Srdce kopím probodené má být pro nás jednak nejpřesvědčivějším důkazem, že nás má opravdu rád, chtělo by však také námi zatřást, zavolat k nám velikým hlasem: „Pojď a následuj mne!“


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 363 - 364.
Foto: Alena Rousová.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.