Studenti hledají řešení problémů životního prostředí

23.6.2020 

Chicago. Řešení problémů s životním prostředím je inovativní akademický program, který zaměřuje pozornost studentů do této oblasti. Studenti se nejen dozvědí o dnešních naléhavých environmentálních problémech, ale také hledají jejich řešení. Například od počátku tohoto programu na univerzitě v Chicagu se v jeho rámci studenti zabývali emisí uhlíku a zasadili se o provozování výroby bionafty za použití odpadního rostlinného oleje z kampusu a vybraných lokalit po celém Chicagu. Bionafta nyní pohání všechny autobusy univerzitního kampusu.


Cílem programu je získané vzdělání uvést do praxe. Prvním krokem byl určitý myšlenkový experiment. Do něho patřila představa areálu univerzity jako krabice, ve které se odehrává veškeré dění na kampusu. K tomu je zapotřebí zdrojů, jako je energie, jídlo, voda, kancelářské potřeby, nábytek, počítače a nesčetné množství dalších položek. To jsou vstupy. Výstupem jsou zbytky vstupů po jejich použití. Univerzita má tři hlavní toky odpadů: emise uvolňované z komínů, pevný odpad, který se dává na skládky, a odpadní vody. Pokud jsou vstupy a výstupy sníženy a prostředky v rámci krabice jsou využívány efektivněji, stává se univerzita ekologicky citlivější vůči okolní přírodě. Byl to jednoduchý, ale zásadní myšlenkový experiment.

Dalším krokem bylo nalezení způsobu, jak včlenit vzdělávání a činnost studentů do jádra ekologického programu. Myšlenkou bylo, aby sami studenti určili environmentální výzvu a hledali řešení. Každý, kdo se věnoval vědě o životním prostředí, ví, že data o jeho zhoršování odrazují a řešení se často zdají nedosažitelná. Program mladým pomáhá identifikovat místní environmentální problémy a navrhnout opatření k jejich nápravě. Studenti se učí věřit, že mohou dosáhnout změny, kterou by si ve světě přáli.

Identifikace a řešení environmentálních problémů vyžaduje čas. V jednom nebo dvousemestrálním kurzu může být pro studenta obtížné vidět začátek, střed a konec projektu. Tento problém řeší inovativní model environmentálního vzdělávání. Projekty jsou navrženy a rozvíjeny v průběhu několika semestrů. Skupina, která začne projekt zpracovávat, předá svoji práci v dalším semestru jiné skupině. Projekt pokračuje několik semestrů, dokud není dokončen. Tento model spolupráce umožňuje studentům sledovat vývoj projektu, i když již nejsou práce na něm přímo účastni.

Projekt také poskytuje studentům mezioborové povědomí, když pracují v rámci environmentálního problému. Učí se procesu výzkumu a vývoje napříč různými obory, jako jsou přírodní vědy, veřejná politika, komunikace, obchod, etika, sociální vědy a vzdělávání. Inspirování příští generace vedoucích osobností k řešení environmentálních problémů vyžaduje přístup, který je zážitkový, informovaný, interdisciplinární a vede ke spolupráci.

Studenti fakulty v současné době zkoumají myšlenku přeměny potravinářského odpadu z jídelny a odpadu z kampusu na bioplyn za účelem kompenzace spotřeby zemního plynu v areálu. Dvanáct let zkušeností ukazuje, že již bylo dosaženo mnoha pozitivních výsledků.

Zde jsou některé příklady: Studenti vypracovali podnikatelský záměr na výrobu bionafty z odpadního rostlinného oleje jídelny v kampusu. Dnes společnost Searle Biodiesel Lab vyrábí více než dvacet procent paliva pro kyvadlovou dopravu v areálu, eliminuje rostlinný olej z odpadu z areálu a snižuje spotřebu fosilních paliv.

Dvouletá kampaň Uncap Loyola začala obavami studentů o nespravedlivý přístup k vodě. Výsledkem byl zákaz prodeje balené vody v kampusu a umístění padesáti čerpacích stanic na vodu v celém kampusu.

Trh Loyola Farmers Market, jehož podobu vytvořili studenti, zvyšuje přístup k čerstvým, cenově dostupným potravinám od místních výrobců a podporuje malé producenty, kteří používají udržitelné postupy výroby.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.