Články / Články Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně

Čtvrtek, 17.6.2021
Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova (1)

Pavel Ambros

Odpovědí na všechny úzkosti dnešních, ale i minulých a budoucích lidí je ukřižovaný Ježíš, ten, který zemřel a vstal z mrtvých. Jeho Srdce je spása! Srdce jednou otevřené kopím vojáka zůstane navždy otevřené, aby vylévalo přebytek Jeho vroucí lásky na všechny a na všechno!

Ježíšovo Srdce není dostatečně milováno. Je tomu i z toho důvodu, že pociťujeme v současné nábožnosti věřících křesťanů nedostatek syntézy a jistou nerovnováhu, která vyrůstá z toho, že se málo ptáme. Nejsme již tolik hledači, protože jsme zabydleni v konzumu. A ten, jak víme, není prostředím, v němž se rodí velké životní otázky. Uvědomujeme si v této souvislosti dva způsoby myšlení týkající se našeho základního přístupu člověka k duchovnímu životu: zabydlenost a hledačství. Božské Srdce je pozváním k hledačství, které nechce utonout v hlubinách čechrání si svých narcistických peříček, nýbrž k letu do výšin tajemství. Tajemství je osobní, a proto je vztah v duchovním životě něčím víc než utápěním se ve vlastních pocitech pouště. Vždyť setrvávat uvnitř nás samotných vede jen k samotě a prázdnotě, k opuštěnosti, což je, jak dobře známo z dějin spirituality, především „jen“ pokušení. To platí především za podmínky, že přijímáme zvyklosti (dwelling) a hledání (seeking) za dva stejně platné a částečně se překrývající způsoby člověka být náboženského založení.

Rámec života, způsob myšlení a jednání zděděný z minulosti se dnes zdá být zastaralý. Z toho plyne zmatek v chování, a dokonce i v zásadách chování. Zatímco u některých zjišťujeme prohloubení víry, u mnoha lidí zároveň nacházíme ztrátu víry a usazení duší v praktickém či konzumním ateismu. Dnešní svět bychom mohli charakterizovat jako nevyvážený a trpící vnitřními rozpory; tyto rozpory ho rozleptávají. Dochází k nerovnováze a ohrožení člověka; člověk není schopen uspořádat své znalosti a vytvořit z nich jakousi syntézu. Není schopen spojit konkrétní výsledky činnosti s morálními požadavky svědomí a vyhnout se tlaku kolektivu moderní existence, aby zajistil vnitřní rozvoj své osobnosti. V rodině panuje napětí způsobené demografickými podmínkami, generačním konfliktem a novým uspořádáním společenských vztahů mezi mužem a ženou. Ve společenském životě panuje nerovnováha, v mnoha částech světa je nadbytek bohatství, a přitom v jiných částech svět se setkáváme se zahanbujícím rozsahem hladovění, tu oslnivý rozkvět vědomostí, tam negramotnost. Jsme svědky zvláštní citlivosti pro věc svobody, a zároveň nových forem sociálního a psychologického otroctví; pocitu lidské jednoty a solidarity, a na druhé straně politických, rasových a ideologických rozporů se všemi hrozbami války, které je provázejí, hledání dokonalosti světských organizací a duchovního a morálního úpadku.

Velmi aktuálně vyznívají slova, která zazněla před padesáti šesti lety:

V tomto stavu se dnešní svět jeví být zároveň mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta ke svobodě nebo k otroctví, k pokroku nebo k úpadku, k bratrství nebo k nenávisti. Mimoto si člověk uvědomuje, že je na něm, aby správně usměrňoval síly, které vyvolal a které ho mohou buď rozdrtit, anebo mu sloužit. Proto si klade některé otázky. (GS 9)

Nevyrovnanosti, jimiž trpí dnešní svět, souvisí s hlubší nevyrovnaností, jež tkví v srdci člověka. V člověku samém je mnoho činitelů, které se mezi sebou střetávají. Zatímco na jedné straně zjišťuje, že je mnohostranně omezen, neboť je bytost stvořená, cítí na druhé straně, že je ve svých touhách neomezený a povolaný k vyššímu životu. (…) Proto trpí vnitřní rozpolceností, ze které také vzniká tolik a tak vážných rozbrojů ve společnosti. (…) Mnozí se domnívají, že naleznou klid v některém z různých výkladů světa, které se jim nabízejí. Někteří očekávají, že lidstvo dospěje k plnému a pravému osvobození pouhým lidským přičiněním, a jsou přesvědčeni, že budoucí království člověka na zemi splní všechna přání lidského srdce. Nechybějí ani takoví, kteří se vzdávají naděje nalézt smysl života a vychvalují opovážlivost těch, kteří považují lidskou existenci za prázdnou jakéhokoli smyslu a snaží se jí dát celkový smysl jen vlastním rozumem. Tváří v tvář dnešnímu vývoji světa však neustále roste počet lidí, kteří si kladou a s novou naléhavostí pociťují nejzákladnější otázky: Co je člověk? Jaký je smysl bolesti, zla, smrti, které přes všechen dosažený pokrok trvají? Nač ona vítězství, tak draze dosažená? Čím může člověk přispět společnosti a co od ní může očekávat? Co přijde po tomto pozemském životě? (GS 10)

Všimněme si dále především této pasáže

Církve věří, že Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha světlo a sílu, aby mohl odpovědět na své nejvyšší povolání; věří, že lidem nebylo dáno pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy. Věří též, že klíč, střed a cíl celých lidských dějin je v jejím Pánu a Učiteli. Kromě toho církev tvrdí, že za všemi změnami je mnoho věcí, které se nemění a které mají svůj poslední základ v Kristu, jenž je stejný včera, dnes i na věky. Proto ve světle Krista, který je obraz neviditelného Boha a zrozený dříve než kdokoli z tvorů, chce tento koncil mluvit ke všem lidem s úmyslem objasnit tajemství člověka a účastnit se řešení hlavních otázek naší doby. (GS 10)

Odpovědí na všechny úzkosti dnešních, ale i minulých a budoucích lidí je tedy ukřižovaný Ježíš, ten, který zemřel a vstal z mrtvých. Jeho Srdce je spása! Srdce jednou otevřené kopím vojáka zůstane navždy otevřené, aby na všechny a všechno vylévalo přebytek Jeho vroucí lásky!


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.7.2021 Miluji tě, Bože! Dobrý den, Duchu Svatý
16.7.2021 Podstatné však zůstává být s ním
9.7.2021 Přijmout znamená stát se darem, který člověk obdržel
2.7.2021 Nový život se uskutečňuje v obyčejném životě
30.6.2021 Kristovo Srdce otevřené světuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil