Články / Články Dnes je 5. 12. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Vezmi mě s sebou

Pátek, 22.10.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 30. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Jsme stále na cestě do Jeruzaléma spolu s Ježíšem. Nacházíme se na nejnižším bodě. Dvě stě metrů pod hladinou moře. Odtud začíná skutečný výstup do Jeruzaléma, který je až do výše 826 metrů nad mořem. Převýšení je tisíc metrů. Takové známe z Vysokých Tater. Kristův odchod z města je formulován termínem vyjít (ἔρχομαι), který najdeme ve Starém zákoně, když se hovoří o exodu Božího lidu z Egypta (Ex 13; Dt 11). Exodus stojí na počátku osvobození.

O čem vypovídá slepec ležící na zemi a žebrající o almužnu? V zaslíbené zemi, kde se nachází, je třeba se osvobodit od falešné zaslíbené země. V čem faleš spočívá? Vidíme Mesiáše pohledem, který brání člověku vidět Mesiáše. Brání mu pochopit, v čem spočívá mesiášský čas, mesiášské působení a postava samotného Mesiáše. Falešné se propadá do zdání (δόξα), propadáme domněnkám, veřejnému mínění, samozřejmostem, o kterých už ani neuvažujeme. První pohled často klame. Timaiův syn Bartimaios svým jménem mnohé prozrazuje: kořen τιμή označuje úctu, vážnost, čest, počestnost, důstojnost, čestný úřad, poctu, čestnou odměnu. Jeho otec byl čestný muž, je synem čestného a váženého muže. Co znamená, že je synem? Podobá se otci, muži, který usiluje o čest. V celém Markově evangeliu je slovo syn použito pouze dvakrát: synové Zebedeovi (Mk 10,35) a nyní pro syna Timaiova (Mk 10,46).

Učedníci se na cestě za dovršením Kristova života o Velikonocích hádají o to, kdo je největší, a nárokují si nejdůležitější místa. Přestávají být syny, Božími dětmi, protože se přestávají podobat Bohu. Oslepnou. Jsou více zaslepení než slepý Bartimaios. V příběhu není jen jeden slepec, ale v zaslepenosti jednoho vidíme zaslepenost mnohých. Absolutně nechápou styl Mesiáše, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život.

Ježíš klade slepci stejnou otázku jako oběma Zebedeovým synům Jakubovi a Janovi. „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Stejně se ptá Bartimaia: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Musí ji zopakovat slepci, aby ji znovu uslyšeli i jeho učedníci. Jaký to paradox: jdou za ním, ale nenásledují ho. Evangelium mluví o tom, že „přišli do Jericha“, v množném čísle. Řecký text doslova zni: „A když se svými učedníky a dosti velikým zástupem vycházel z Jericha“, už hovoří o tom, že je to Kristus, kdo opouští Jericho uprostřed tohoto zástupu a učedníků, kteří ho nenásledují. Je to On, kdo vychází. Jediný, kdo ho začne následovat, je slepec. V závěru úryvku se píše, že „šel tou cestou za ním“ (Mk 10,52). Ostatní se však nadále řídí svými vlastními představami.

Z toho vyplývá, že základní otázkou těch, kteří jsou Ježíšem povoláni, aby byli s ním, je otevřít oči, ale aby člověk viděl, musí se narodit shůry, mít nový život (Jan 3,2-5). Obrazem slepce z Jericha Marek otevírá cestu, kterou musel projít celý Starý zákon: přejít od slyšení k vidění (1Jan 1,3).

Co se stalo v dnešním příběhu? Bartimaios zaslechl sluchem, že kolem prochází Nazaretský. Ucho pracuje, slyší a ústí do nového slova. Nazývá Krista Synem Davidovým (Mk 10, 47–48). Učiní krok, který ostatní neudělali. Má skutečnou potřebu spásy. Je na zemi, ale touží po nebi. Ti druzí omezují svůj obzor na čistě pozemské osvobození. Hovoří neustále o tom, že vstupují do vlastního nitra a zase z něho vystupují. Spirituální narcismus jim brání vidět druhého v jeho volání. Všímají si jen toho, co se jim honí v hlavě.

Když ho Kristus volá, odhazuje svůj plášť, což je slovní spojení, které se ve Starém zákoně často opakuje. Plášť je projevem důstojnosti osoby, je to sláva v pravém teologickém smyslu. Plášť prozrazuje, kdo jste, na jaké společenské úrovni se nacházíte, co nosíte. Slepec odhozením pláště odhazuje svou historii, tedy to, čím byl a co měl do té chvíle. Přesně to, co učedníci nedokázali a co nedokázal ani Izrael. Ani zákoníci, ani kněží, ani mocní se nedokázali zbavit své historie, toho, čím byli nebo co si mysleli, že jsou, aby přijali naprostou novinku. Slepec však udělal právě to, že se zbavil sám sebe. To je to, co Kristus přišel udělat, aby nás osvobodil od nás samých.

Spasitel prakticky nic neudělal. To je jeden z mála příkladů, kdy se v člověku stane obrovská, totální věc, a Kristus je zcela nehybný, neudělá nic, ani slovo, ani gesto, dokonce ho ani přímo nezavolal, ale nechal si ho zavolat a zeptal se ho: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ (Mk 10,51). Chtěl, aby stanovil svou diagnózu a vyslovil ji.

„Ať vidím!“ Co tím říká? Mohu znovu vidět! Viděl jsem a chtěl bych vidět znovu. Ať vidím to, co vidíš, Pane, Ty. „Tvá víra tě zachránila.“ (Mk 10,52) Kristus mu odpovídá, jako by říkal: Víra, s níž jsi mě přijal, tě zachránila. Je zde odezva všechnu skepsi překonávající naděje: „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno.“ (Jan 1,12). Zde je přechod od ucha, které naslouchá, k oku, které vidí. Kdo se za ním vydal, je od té chvíle pravým učedníkem. Co nás slepý učí? Křesťanské násobilce: svěřil se, osvobodil se, odhodil věci, nebyl vázán na to, čím byl, ale byl otevřen novému. O co prosil? „Smiluj se nade mnou.“ A naplnilo se to, o co prosil? Do takové míry, že touží po jediném: Vezmi mě s sebou, nenechávej mě tu. Vezmi mě s sebou. A kráčí za Pánem. Tak Bůh jedná s každým svým dítětem, dcerou a synem. Činí je dětmi toho, kdo je nejdůstojnější, kdo má vážnost nejvyšší. Kdo je nejvýš Svatý.

Zvukový záznam je ZDE.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2021 Spása vyrůstá ze křtu lidu, ne z politické moci institucí tohoto světa
26.11.2021 Do čeho jsme zamilováni tak, že zapomeneme na vše ostatní?
19.11.2021 Den začíná večerem, do kterého přichází Kristus
12.11.2021 Jedinou pevnou věcí zůstává vztah k Bohu, vše ostatní se hroutí
5.11.2021 Kam nás dovede křesťanství toužící po moci?Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Katecheté
Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
Národní úmysl Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil