Články / Články Dnes je 25. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Jsi přesně to, co hledal

Pátek, 31.12.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Matky Boží, Panny Marie

Pavel Ambros

Dnešní evangelium opět staví do popředí pastýře. Ti, kteří jsou vyděděnci, kteří jsou především vyloučeni ze života Tóry, Zákona, jsou o vánoční noci důvěrníky Božích tajemství. Bohu záleží na tom, aby jim tuto událost o narození dítěte dal na vědomí. Oznamuje jim, co bylo o dítěti řečeno.

To, co nestačilo k pochopení zvěstování anděla Gabriela, co se trochu vyjasnilo při setkání s Alžbětou, je nyní zjevně otevřeno slovy pastýřů. Přivádí Marii k pochopení toho, jak lidské a božské se stává jedním. Skládá si dohromady to, co se událo a událostí otevírá. „Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala (συμβάλλουσα) o tom.“

Sloveso συμβάλλω (= rozmlouvat, radit se, zvažovat, rozvažovat; setkat se; střetnout se) naznačuje něco ještě více než racionální uvažování. Znamená něco jako skládat dohromady. Představme si, že přitom hledáme a chceme najít druhou polovinu toho, co bylo roztrženo na dva kusy, vedví. Musím to znovu složit s tím, co mám v ruce. To je to, co Maria nyní dělá: je to pravé naplnění dnů porodu, postupně se začíná stávat Matkou, umí skládat dohromady věci, které nikdo jiný než matka nedokáže. Toto je Mariino umění. Sama sebe staví do školy dějin, událostí a lidí ve světle Slova. To je kontemplace: najít v našem každodenním, konkrétním životě jeho spojení s Bohem, vidět, jak se vše otevírá Kristovu životu, je v Kristu.

Kabasila nám svými homiliemi o Matce Boží pomáhá zasadit tuto scénu do skutečného kontextu, kterým je Otcova láska. Jeho vizí je vtělení, úplné spojení Boha s člověkem. K tomu však musí být připravena úrodná půda. Nikdo není schopen přijmout Boha, pokud mu to Bůh neumožní. Proto je Maria plná milosti a podléhá stálému Božímu působení. Maria nemá pohled zaměřený na sebe sama. Nemá „já“, které by musela bránit, ale naopak, její vůle je svobodná od sebe sama, je již v lásce. Otec sděluje Marii lásku, kterou ona - i ve svém lidství - potřebuje, aby byla schopna přijmout jeho plán, neproniknutelné záměry. Není to otázka dovednosti, je to Bůh, kdo ve své lásce předjímá: milost nás předchází. Není důležité všemu hned rozumět, ale držet se toho a vážit si toho. Důležité je vztahové a osobní sblížení, její a Boží, dalo by se říci synergie.

Vánoce nám říkají, že my sami jsme Kristovým přijetím lidství zasvěceni do Božího plánu se světem. Maria je stále živým proroctvím. Křest je právě onou událostí, v níž bylo naše lidství oděno Bohem. Křest v nás umožňuje vše, co Bůh připravil v Marii, aby naplnil svůj plán, protože jsme milováni.

Proto je Maria také naší Matkou a znamením jisté naděje. Vraťme se k nádhernému požehnání, které zaznívá v prvním čtení a předem uvádí celý nový rok před námi. „Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ Rabíni jej vysvětlují takto: „Kéž nalezneš toto světlo, které zaplavuje Boží tvář, když na vás hledí. Protože jsi jím milován, Bůh našel svého milovaného. A když najde svou milovanou, usměje se. Kéž se podíváte na Boha, který se na vás usmívá. Jsi totiž přesně to, co hledal, tak jako milovaný hledá svou milou, a když ji najde, jeho tvář se změní, osvítí, usměje se.“

Jestliže Bůh vykonal toto velké dílo v Marii tím, že jí sdělil lásku, aby lidstvo mohlo přijmout božství, a jestliže my jsme toto lidstvo, pak si jistě můžeme být jisti, že jsme povoláni hledat ve všem a všude Boží tvář, která se na nás usmívá, světlo, které ozařuje jeho tvář, protože my jsme přesně to, co hledal. Protože se chtěl spojit s lidstvem, aby mu sdělil, čím je.

Zvukový záznam je ZDE.

Foto: Ivan Dobrovolský.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.5.2022 Nyní je Pánova přítomnost všude
18.5.2022 Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“
13.5.2022 Bůh přebývá v lidství
6.5.2022 Nesčetné množství svatých
29.4.2022 Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (1)Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil