Dnes je 7. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (3)

Úterý, 7.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující myšlenky P. Pavla Ambrose SJ jsou připraveny pro úterý Svatého týdne. 3. Ježíš před Pilátem (Jan 18,28–19,16). Jsme v samotném centru vyprávění o utrpení. Rozdělili jsme celé vyprávění na pět částí. Pokusili jsme se prohloubit četbu prvních dvou částí: Ježíšovo zatčení v zahradě a výslech u Annáše. Rozebrali jsme rovněž centrální námět tohoto výslechu – otázku po identitě učedníků a po obsahu nauky, kterou přinesl Ježíš. Všimli jsme si, že do Ježíšova výslechu je zakomponován výslech Ježíšova učedníka, ale s rozdílnými vyústěními. Ježíš totiž...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (3) - pokračování

Úterý, 7.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Pokračování meditace na úterý Svatého týdne. Něco podobného jsme mohli vidět při setkání ženy Samaritánky s Ježíšem. A tomuto zjevení soudcovské důstojnosti Ježíše odpovídá ono gesto nastoupení k soudu, jak jej Jan líčí. A Pilát k tomu dodává: „Hle, váš král.“ Přes všechnu ironii, kterou vnímáme v tomto zvolání, můžeme v celé scéně vidět očima víry mimořádnou slavnostní chvíli, královskou moc Ježíšovu – hle, skutečný král. Pilát v tom mohl vidět prázdné...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (2)

Pondělí, 6.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Podněty k zamyšlení na pondělí Svatého týdne od P. Pavla Ambrose SJ. 2. Identita mistra a identita učedníka (Jan 18,12–27). Vezměme si následující úryvek Jan 18,12–27 a pozorně jej začněme pročítat. LECTIO. Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Annášovi. Annáš totiž byl tchán Kaifáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kaifáš, který dal Židům radu: „Je lepší, když jeden člověk umře za lid...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (1)

Sobota, 4.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad pašijemi. Květná neděle. LECTIO. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Zmocnili se Ježíše a svázali ho. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš...

Svatý týden prožitý s liturgií – Bílá sobota

Pátek, 3.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí zamyšlení nad liturgií Bílé soboty. Atmosféra Bílé soboty je poznačena dvojím pronikavě přítomným tušením: smutkem a zármutkem po Ženichovi, který je nám vzat. „Ježíš jim odpověděl: »Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“ (Mt 9,15) Ty jsou promíšeny s nadějí, že se naplní Kristův příslib zvěstovaný v předešlém dnu: „Tak i vy nyní máte...

Svatý týden prožitý s liturgií – Velký pátek

Čtvrtek, 2.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Zamyšlení nad liturgií Velkého pátku zaslal P. Pavel Ambros SJ. Obřady Velkého pátku začínají o druhé hodině noční, to znamená přibližně asi ve 20 hodin ve čtvrtek, a jsou chápany jako noční připomínka svatých a strašných spásných bolestí našeho Pána. Ty jsou popsány velmi podrobně a s velkou intenzitou v této jitřní bohoslužbě: Každý úd tvého nejsvětějšího těla je potupen zvláštním způsobem: hlava trním; tvář slinou; líce ranami pěstí; ústa hořkostí žluči...

Svatý týden prožitý s liturgií – vzhlížejme k Velikonoční vigilii

Středa, 1.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující meditace P. Pavla Ambrose SJ hovoří o Svatém týdnu jako celku. Po Kristově zmrtvýchvstání po nějakou dobu přicházeli apoštolové do chrámu modlit se jako ostatní zbožní židé. (Sk 3,1) První, co se změnilo, bylo slavení Velikonoc, které přestaly být památkou vysvobození Židů z Egypta, ale staly se připomínkou Kristova zmrtvýchvstání. Byla pro ně tak silná, že ji slavili každou neděli, která pro Židy byla pracovním dnem. Scházeli se, protože očekávali příchod Pána ve...

Pátý krok cesty: Vzkříšení Lazara

Úterý, 31.3.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí meditaci na texty páté neděle postní. LECTIO. Slova svatého evangelia podle Jana. Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Úterý, 31.3.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli. „Mnozí mladí mají dojem, že pro druhé přestali existovat. Je to kultura založená na nevšímavosti a nezájmu. Jak mohou tito mladí přemýšlet o tom, zda existuje Bůh, pokud mají pocit, že pro svoje bratry už dávno neexistují? Takto je nutíme, aby se v budoucnosti stali kořistí jakékoli drogy a čehokoli, co je ničí. Můžeme se ptát: Co dělám pro...

Naléhavý modlitební úmysl na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie

Úterý, 31.3.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za nemocné, za trpící lidi:
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici.

Starší články v rubrice


Náš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil